Fusie

Fusie

Fusie informatiePROJECTEN FUSIE GROL-GROLSE BOYS
2019-2020

Op basis van het aangenomen fusievoorstel Grol-Grolse Boys (ledenvergaderingen 7 oktober 2019) dient een groot aantal zaken te worden uitgewerkt en uitgevoerd. Hiervoor worden 6 gezamenlijke werkgroepen gevormd die hun werkzaamheden vóór 1 juli 2020 moeten afronden. Externe factoren kunnen deze datum verschuiven bij het project verduurzaming sportpark.

Op deze plek zal regelmatig een update worden gegeven over de voortgang van het fusieproces.

De zes werkgroepen zijn:

1. Bestuurlijke en juridische zaken
2. Financiële zaken en ledenadministratie
3. Kledinglijn en sponsoring
4. Verduurzaming sportpark
5. Voetbaltechnische zaken en faciliteiten
6. Historie Grolse Boys op Den Elshof

Het takenpakket van de 6 werkgroepen is op hoofdlijnen als volgt. Alle projecten hebben een gemengd projectleidersteam Grol-Grolse Boys. De projectleiders stellen zelf hun projectteam samen.

Bestuurlijke en juridische zaken

Contacten met gemeente over fusiebijdrage
Wettelijk traject oprichting nieuwe vereniging per 1 juli 2020
Verwerking statutenwijziging in huishoudelijk reglement
Bijwerken ere-galerij en vastleggen teldatum onderscheiding
Formele en dagelijkse naamgeving vereniging
Invulling bestuurlijke functies
Inpassing nieuwe vrijwilligers
Aanpassen website

Projectleiders : Hans Scheinck en Harry Paf

Update:
Voor bestuurlijke functies draagt Grolse Boys zeker 10 mensen aan.
Juridisch, wettelijk traject ligt op schema naar fusiedatum 1 juli 2020 toe.

Financiële zaken en ledenadministratie

Samenstellen en beheren projectbegroting
Contributiebeleid 2020-2021 tot en met 2022-2023
Inpassen nieuwe leden in ledenadministratie
Opstellen nieuwe verenigingsbegroting per 2020-2021

Projectleiders : Tom Hoffman en Hendrik Warnar

Update:
Nog niet alle projecten hebben hun deelbegroting ingeleverd.
Verschillen in contributie tussen beide verenigingen blijken kleiner te zijn dan aangenomen.
Inpassen nieuwe leden in ledenadministratie zal het eerst voor de spelende leden Grolse Boys gebeuren in verband met competitie in seizoen 2020-2021.
Nieuwe verenigingsbegroting wordt op ledenvergadering van nieuwe vereniging op 5 oktober 2020 ter goedkeuring voorgelegd.

Kledinglijn en sponsoring


Nieuw wedstrijdtenue conform statuten
Sponsoring teamkleding
Inpassing sponsoren Grolse Boys
Gebruik nieuw logo op sportpark

Projectleiders : Erik Schuurmans, Rita Arink, Sander Wijgerink, Hiljon te Boome en Noëlle Neeleman

Update:
Alle nieuwe wedstrijdtenues zijn besteld.
Sponsoring teamkleding loopt.
Sponsoren vergelijking loopt.
Nieuw logo op sportpark. Vervangt vóór nieuwe seizoen bestaande logo’s.

Voetbaltechnische zaken en faciliteiten

Vorming voetbaltechnisch fonds en besteding fonds
Inpassing teams Grolse Boys in voetbalstructuur
Opstellen strategie voor zaterdagvoetbal senioren
Herstructureren trainingsfaciliteiten
Plaatsen Pannakooi op sportpark
Overbrengen en bijplaatsen lichtmasten Grolse Boys

Projectleiders : Arjen Korenromp,Achmed Taouil, Dalibor Repija Bart de Vries en Arjan Paf

Update:
Beschikbare gelden uit fusievoorstel worden opnieuw gewogen. Wellicht verschuiving in posten. Trainingsfaciliteiten hebben meer gewicht gekregen.
De wensen van de zaterdagteams van Grolse Boys zijn bekend en worden ingepast in trainings- en wedstrijdschema 2020-2021.
Overleg met gemeente gestart over het mogen gebruiken van materialen op sportpark Het Wilgenpark.

Verduurzaming sportpark

Veldverlichting in LED
Gebouwenverlichting in LED
Isolatie dak kleedkamergebouwen
Plaatsen zonnepanelen
Onderzoek plaatsing warmtepompen
Aanvragen BOSA- en SDE+ subsidies

Projectleiders : Floris Geessinck, Barry Jansen en Gino Kleverwal

Update:
Het plan uit 2019 wordt geactualiseerd. Ondersteuning door De Groene Club.
Isolatie dak, aanbrengen LED-verlichting, zonnepanelen en eventueel warmtepompen is de volgorde van uitvoering.
Subsidietraject is in voorbereiding.

Historie Grolse Boys op Den Elshof


Toevoegen rode accenten bij entree
Verdeling oorspronkelijke vlaggen op sportpark (5 jaar)
Vitrines in clubgebouw voor bewaar-items Grolse Boys
Geschiedenis beide verenigingen in bestuurskamer
Naamgeving Pannakooi → Het Wilgenpark
Rode accenten buitendelen kleedkamergebouwen
Vervanging deel blauwe stoeltjes door rode stoeltjes tribune
Inpassing elektronisch scorebord Grolse Boys
Plaatsen historisch bord

Projectleiders : Hans van Halm, Peter Grooten en Bert de Hek

Update:
Gehele plan is klaar en wordt nu financieel doorgerekend.
Elektronisch scorebord komt op veld 1, waarmee een bestaande wens van Grol vervuld wordt.
Historisch bord komt op prominente plek bij ingang.
Pannakooi wordt ook voorzien van jubileum- en promotieborden Grolse Boys.

© 2020 | CMS & webdesign by Dot72