Fusie

Fusie

Fusie informatie

PROJECTEN FUSIE GROL-GROLSE BOYS
2019-2020

Op basis van het aangenomen fusievoorstel Grol-Grolse Boys (ledenvergaderingen 7 oktober 2019) dient een groot aantal zaken te worden uitgewerkt en uitgevoerd. Hiervoor worden 6 gezamenlijke werkgroepen gevormd die hun werkzaamheden vóór 1 juli 2020 moeten afronden. Externe factoren kunnen deze datum verschuiven bij het project verduurzaming sportpark.

Op deze plek zal regelmatig een update worden gegeven over de voortgang van het fusieproces.

De zes werkgroepen zijn:

1. Bestuurlijke en juridische zaken
2. Financiële zaken en ledenadministratie
3. Kledinglijn en sponsoring
4. Verduurzaming sportpark
5. Voetbaltechnische zaken en faciliteiten
6. Historie Grolse Boys op Den Elshof

Het takenpakket van de 6 werkgroepen is op hoofdlijnen als volgt. Alle projecten hebben een gemengd projectleidersteam Grol-Grolse Boys. De projectleiders stellen zelf hun projectteam samen.

Bestuurlijke en juridische zaken

Contacten met gemeente over fusiebijdrage
Wettelijk traject oprichting nieuwe vereniging per 1 juli 2020
Verwerking statutenwijziging in huishoudelijk reglement
Bijwerken ere-galerij en vastleggen teldatum onderscheiding
Formele en dagelijkse naamgeving vereniging
Invulling bestuurlijke functies
Inpassing nieuwe vrijwilligers
Aanpassen website

Projectleiders : Hans Scheinck en Harry Paf

Update:

De juridische route ligt op schema. Niet span-nend maar het moet allemaal wel kloppen en wettelijk goed vastgelegd worden. Notariskan-toor Roerdink & Stevelink ondersteunt ons daarbij. Alle stukken zijn bij de notaris ingeleverd. De fusie-akte wordt door beide voorzitters getekend op 30 juni 2020.

De samenvoeging van beide besturen verloopt plezierig. Zo’n 10 mensen van Grolse Boys hebben aangegeven wel bestuurlijk actief te wil-len blijven in de nieuwe vereniging. De meesten hebben al een plek gevonden en gekregen. Bij het begin van het seizoen 2020-2021 zullen deze mensen officieel bestuurlijk actief worden in de nieuwe vereniging maar eigenlijk draaien ze nu al zoveel mogelijk mee.

Het inpassen van vrijwilligers is allang aan de gang, zeker bij de jeugd. Er wordt geprobeerd nog zoveel mogelijk vrijwilligers vanuit Grolse Boys bij de nieuwe vereniging te krijgen. Hun kennis en kunde is uitstekend te gebruiken.

Financiële zaken en ledenadministratie

Samenstellen en beheren projectbegroting
Contributiebeleid 2020-2021 tot en met 2022-2023
Inpassen nieuwe leden in ledenadministratie
Opstellen nieuwe verenigingsbegroting per 2020-2021

Projectleiders : Tom Hoffman en Hendrik Warnar

Update:

De beide penningmeesters stellen een totale projectbegroting op als ze alle informatie van de andere vijf projecten binnen hebben. Door de coronacrisis is dat wat vertraagd. De pen-ningmeesters doen een voorstel over de bestedingen. De bestedingsruimte in het fusievoorstel is daarbij leidend.

De nieuwe verenigingsbegroting 2020-2021 wordt door beide penningmeesters voorbereid en voorgelegd aan het (nieuwe) algemeen be-stuur en de nieuwe algemene ledenvergadering. Dat proces is al gestart.

De ledenadministratie met contributieining wordt in één geautomatiseerd systeem ge-bracht. Daarvoor moet de KNVB wat voorwerk doen. Ook dat loopt op schema.

Kledinglijn en sponsoring

Nieuw wedstrijdtenue conform statuten
Sponsoring teamkleding
Inpassing sponsoren Grolse Boys
Gebruik nieuw logo op sportpark

Projectleiders : Erik Schuurmans, Rita Arink, Sander Wijgerink, Hiljon te Boome en Noëlle Neeleman

Update:

De sponsorcommissie is intussen Commercieel Team Grol gaan heten. Diverse verse krachten vanuit beide verenigingen zullen het team ver-sterken. Er komt een nieuwe opzet en aanpak.

De eerste prioriteit van het Commercieel team is de nieuwe kledinglijn met ingang van seizoen 2020-2021. Het werven van shirtsponsoren voor de ruim 65 teams is in volle gang.

Het Commercieel Team is daarnaast bezig de huidige sponsoren van Grol en Grolse Boys naast elkaar te zetten. Er zit natuurlijk veel over-lap in maar er zijn ook nog best verschillen.

Voetbaltechnische zaken en faciliteiten

Vorming voetbaltechnisch fonds en besteding fonds
Inpassing teams Grolse Boys in voetbalstructuur
Opstellen strategie voor zaterdagvoetbal senioren
Herstructureren trainingsfaciliteiten
Plaatsen Pannakooi op sportpark
Overbrengen en bijplaatsen lichtmasten Grolse Boys

Projectleiders : Arjen Korenromp,Achmed Taouil, Dalibor Repija,Bart de Vries en Arjan Paf

Update:

In dit project zitten een paar stevige opgaven. Het opzetten van het nieuwe trainingsschema, de wedstrijdplanning, de indeling van de velden op zaterdag en het plaatsen van een pannakooi of speedcourt op het sportpark.

Het trainingsschema Grol zit nu al heel vol en het noodtrainingsschema overvol. En daar komen nog de trainingswensen van de nieuwe teams bij.

Met de komst van zeker twee nieuwe senioren zaterdagteams zal het wedstrijdschema op zaterdag een nieuwe puzzel worden. Je wilt wedstrijden namelijk niet later laten beginnen dan 16.30 uur. Bovendien hebben de huidige twee zaterdagteams de wens om op natuurgras te willen spelen.

Er wordt door de projectgroep uitgebreid bekeken of er nog iets groters dan een pannakooi of speedcourt gemaakt kan worden waardoor er ook trainingen in gegeven kunnen worden of zelfs pupillenwedstrijden in kunnen worden gespeeld. Dat is een hele financiële puzzel om binnen de bestedingsruimte van het fusievoorstel te blijven. Zelfwerkzaamheid zal hier dan zeker aan te pas komen.

Verduurzaming sportpark

Veldverlichting in LED
Gebouwenverlichting in LED
Isolatie dak kleedkamergebouwen
Plaatsen zonnepanelen
Onderzoek plaatsing warmtepompen
Aanvragen BOSA- en SDE+ subsidies

Projectleiders : Floris Geessinck, Barry Jansen en Gino Kleverwal

Update:

Er ligt al een plan van begin 2019, gemaakt door de Groene Club (ondersteund door de KNVB). Dit plan zal geactualiseerd moeten worden. De techniek is weer een jaar verder. Ook de subsidie-aanvraag moet daarop aangepast worden.

Het plan gaat uit van LED-verlichting op de velden die nu ook verlichting hebben. Daarnaast LED-verlichting in alle kleedkamers en andere gebouwen. Dan het isoleren van het dak van kleedkamers 3-9 / ballenruimte en het aanbrengen van nieuwe dakbedekking. Tot slot het plaatsen van zonnepanelen op de daken van daarvoor geschikte gebouwen op het sportpark.

In de besteding van de gemeentelijke bijdrage van € 320.000,00 heeft dit project voorrang. In het fusievoorstel was hiervoor ook het grootste bedrag gereserveerd (namelijk € 100.000,00).

Historie Grolse Boys op Den Elshof

Toevoegen rode accenten bij entree
Verdeling oorspronkelijke vlaggen op sportpark (5 jaar)
Vitrines in clubgebouw voor bewaar-items Grolse Boys
Geschiedenis beide verenigingen in bestuurskamer
Naamgeving Pannakooi → Het Wilgenpark
Rode accenten buitendelen kleedkamergebouwen
Vervanging deel blauwe stoeltjes door rode stoeltjes tribune
Inpassing elektronisch scorebord Grolse Boys
Plaatsen historisch bord

Projectleiders : Hans van Halm, Peter Grooten en Bert de Hek

Update:

Deze projectgroep heeft al 10 concrete voorstellen opgesteld om de geschiedenis van Grolse Boys op sportpark Den Elshof te bewaren. De groep rekent nu de voorstellen financieel door.

Er zullen op diverse plekken op het sportpark rode accenten worden aangebracht (entree, kleedkamergebouwen, tribunestoeltjes, rode scorebord van Grolse Boys).

De geschiedenis van de Grolse Boys zal te zien zijn in de hal van het clubgebouw en de bestuurskamer.

En natuurlijk Het Wilgenpark als naam voor de pannakooi of het speedcourt of een grotere versie daarvan.

De functieverandering van het huidige Wilgenpark

We zijn, als beide voetbalverenigingen, met de Groenlose Hengelsport Vereniging in gesprek met de gemeente Oost Gelre om te kijken wat wij als verenigingen kunnen betekenen voor het maken van een visvijver op de huidige voet-balvelden van Grolse Boys. Natuurlijk hebben we als voetbalverenigingen het sportcomplex aan de gemeente verkocht maar de verenigin-gen denken graag mee. De gemeente heeft die uitnodiging aangenomen en het eerste overleg is al geweest. Zo zouden wij als verenigingen bijvoorbeeld best omheiningen, reclameborden en lichtmasten willen opruimen wanneer we een deel daarvan mogen houden om weer in te zetten op Den Elshof of bij de visvijver.

De gemeente wil nu zelf eerst met de buurt in gesprek. Daarna volgt nog afstemming tussen gemeente en waterschap Rijn en IJssel. Intussen is er een oproep geplaatst om te kijken wie er belangstelling heeft voor het hergebruik van de gebouwen (kantine, kleedkamergebouw, verga-derruimtes).

Daarna gaat het overleg van de drie verenigingen met de gemeente weer verder.

© 2024 | CMS & webdesign by Dot72